© conçu par Laurent Naze (NazeGrames) .2016
© conçu par Laurent Naze (NazeGames) .2016
13-16 Avriy 2016 le Port
kaz lofis la lang kreol- place des cheminots MEDIATHEQUE - TSA - CINEMA CASINO 
salon du livre des mondes créoles
Kabarliv la Kréolité
Bann Zekrivin, Bann zartis / Ecrivains, artistes
Dev Virahsawmy Poète, essayiste, auteur de thèâtre
Dev   ti   ne   le   16   Mars   1942   dan   vilaz   Quartier   Militaire   e   li   ti   grandi   dan Goodlands   avan   lial   viv   ar   so   granparan   dan   Beau-Bassin.   Apre   so   H.S.C   li   ti   al etidie   dan   LiniversiteEdinburgh   dan   Scotland.   Laba   li   ti   etidie   literatir   Franse   ek Angle   e   li   ti   spesialize   danlengwistik   aplike.   Pou   so   diplom   li   ti   ekrir   enn disertasion   (Towards   a   Re-evaluation   of   Mauritian   Creole)   lor   Kreol   Morisien   ki depi sa lepok la li dir bizen apel 'Morisien'.                Kan   li   ti   retourn   dan   pei   Moris   li   ti   koumans   travay   profeser   e   an   1968 ansam   ar   Paul   Bérenger,   Jooneed   Jeeroburkhan   ek   lezot   kamarad   li   ti   kre MMM.   An   1970   li   ti   eli   depitedan   enn   eleksion   parsiel.   An   1972   Dev   ek   plizier kamarad MMM ti pas preske enn an danprizon politik.                An   1964   Dev   ek   Loga   ti   marye.   Zordi   zot   ena   de   zanfan   (Saskia   ek Anushka) e trwatizanfan (Anastasia, Yann ek Rachel).                     Dev    finn    ekrir    boukou    lor    Kreol    Morisien    (Morisien)    e    an    Kreol Morisien.Parmi   so   bann   pies   teat   ena   Li,   Linconsing   Finalay,   Zeneral   Makbef, Dokter   Nipat,   GalileoGonaz,   Toufann,   Sir   Toby,   Mamzel   Zann,   Ziliet   ek   So Romeo, Ti-Marie, Prezidan Otelo,Tabisman Lir, Bistop, Dernie Vol etc.                Dev   finn   ekrir   plis   ki   20   rekey   poem.   Parmi   ena   Disik   Sale,   Les   Lapo   Kabri Gazouye,Lalang   Peyna   Lezo,   Kayse   Ba?,   Zozo   Mayok,   Lonbraz   Lavi,   Petal   ek Pikan,   Zwazo   Samarel,Koza   pa   Zaza,   Latizann   Pou   Letan   Lapli,   Fetdemor,   Dan Danbwa   Ena   Dibwa,   Ler   Ek   LagamMazik,   Nou   kwar   nou   kone,   Viv   enn   lot manier, 100 Sonet etc.      Apart bann tizistwar, Dev finn ekrir 5 novela ek enn roman, Souiv Larout Ziska ...Li finn osi tradir bann klasik kouma Julius Caesar, Much Ado About Nothing, Macbeth,Hamlet, King Lear, Othello par Shakespeare, Tartuffe par Molière e Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry.     Li finn osi rekree Twelfth Night (Lerwa Bwar) ek Romeo and Juliet (Ramdeo ek Ziliet).Aster Dev pe travay lor detay enn program literesi bileng bazik ek fonksionelpou ki Repiblik Maritim Moris gagn enn bon zouti pou so devlopman dirab.
ENN OD POU NOU S EGA  Bann lipie elegan anmouvman ar later  Pe fouy kontak ritme dan enn kadans primer;  Bann vibrasion sonor dan lanbians san zefor  Pe balans bann laans, asoupli bann lekor;  Lapo bouk mor redi triyang nouvo nesans,  Dan enn jalsa lagam ladans ploy so lamans.  M o vini!   Mo vini! Fraz mazik antik ki dres latet  Depi dan vant later avan let alfabet;  Depi dan profonder pli profon ki Lafrik  Fraz kominion primer napa konn lot lozik  Apart amenn ansam tou dimounn dan zwisans  Pou soud bann lien entim, garanti lesperans.  T i - la - e!   Ti - la - e? Dan pagne? Dan kazot? Akot zot,  Mazisien kreater, Apsara, Pigmalion  Ki ti bizen poli diaman brit lor lakot,  Kas lasenn sediksion lasirenn ilizion?  Get sa zoli ti fam ki roule do baba!  Pran li dan to lebra! Samem Larenn Sega!  Mo vini!